CICLES FORMATIUS: GRAU BÀSIC, MITJÀ I SUPERIOR

La formació professional capacita per a l'exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector. Pots trobar tota la informació de l'FP a Espanya aquí.

La formació professional capacita per a l'exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector. 

Els cicles s'agrupen en famílies professionals i tenen una durada variable: n'hi ha de 2.000 i 1.400 hores. Una part d'aquestes hores es destina a la formació en un centre educatiu i una altra part a la formació pràctica en centres de treball.

CICLES FORMATIUS DE GRAU BÀSIC

Títol professional bàsic
 • Requisits edat: 15-17
 • Requisits acadèmics: 3r ESO o excepcionalment 2n ESO.
 • Durada: 2 cursos

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Títol de tècnic
 • Requisits acadèmics: ESO títol professional bàsic o superar curs de formació específica o prova accés.

 • Durada: 2 cursos

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Títol de tècnic superior
 • Requisits acadèmics: Batxillerat, títol de tècnic o superar curs de formació específica o prova accés.

 • Durada: 2 cursos

CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ

Títol d’especialista en grau mitjà i màster de formació professional en grau superior.
 • Requisits acadèmics: Tècnic o tècnic superior

 • Durada: 720 hores (1 curs)

Grau Basic

Són cicles formatius destinats a persones que no han finalitzat l’ESO i que volen continuar els estudis cap a un camp de formació professional.

Formen part de l’educació obligatòria i gratuïta.

 

Substitueixen els que fins ara es qualificaven com a FPB.

Les característiques pedagògiques s’adapten a les característiques específiques de l’alumnat.

Són cicles formatius destinats a persones que no han finalitzat l’ESO i que volen continuar els estudis cap a un camp de formació professional.

Grau Mitjà

Els cicles formatius de grau mitjà (CFGM) són estudis voluntaris i professionalitzadors que pertanyen a l'educació secundària postobligatòria. Et permeten adquirir competències tècniques necessàries per al desenvolupament efectiu d'una professió.

La majoria de CFGM tenen una durada de dos cursos acadèmics i, com tots els cicles de Formació Professional, s'agrupen en famílies professionals.

La titulació que obtindràs després de superar un CFGM és la de Tècnic o Tècnica de la professió corresponent al cicle cursat, amb validesa en tot l'Estat espanyol. Aquesta titulació permet l'accés al món laboral, a altres cicles formatius de grau mitjà, al Batxillerat o als cicles formatius de grau superior, sempre que compleixis amb els requisits establerts en cada cas.

Tots els cicles formatius de grau mitjà contemplen mòduls de formació en centres de treball. Es tracta d'estudis que et permetran adquirir aprenentatges teoricopràctics imprescindibles per al desenvolupament de l'activitat laboral associada al cicle.

L'elevada taxa d'inserció dels titulats de Formació Professional confirma que els cicles formatius proporcionen coneixements tècnics i capacitats d'aplicació i comprensió de processos que els ocupadors valoren. Els CFGM aporten, per tant, una qualificació que respon a la demanda del mercat laboral.

Títols

 • Títol de Tècnic de la família corresponent.
 • Qualificació de nivell 2 del Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals.

Accés a formació posterior

 • A qualsevol cicle formatiu de grau superior.
 • Batxillerat en qualsevol de les seves modalitats
 • Un altre cicle formatiu de grau mitjà amb la possibilitat de convalidar mòduls professionals d’acord amb la normativa vigent.

Grau Superior

El principal objectiu dels cicles formatius de grau superior (CFGS) és assumir les responsabilitats de coordinació i de programació en una activitat concreta; planificar el treball de les persones de l'equip i fer les corresponents verificacions i valoracions.

Títols

 • Títol de Tècnic Superior de la família corresponent.
 • Qualificació de nivell 3 del Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals.

Accés a formació posterior

 • Es pot accedir a estudis universitaris sense necessitat de fer cap prova.
  • Algunes universitats poden incloure algun requisit més (cal consultar els requisits concrets en cada universitat)
  • Hi ha la possibilitat de què es reconeguin crèdits a partir de la titulació de tècnic superior (CFGS)

ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS

FORMAT DE FORMACIÓ: PRESENCIAL, DUAL I A DISTÀNCIA

FP Presencial

 • La FP Presencial es caracteritza per l'assistència a classes diàries en el centre educatiu, ja sigui en torn de demà o torn de tarda.
 • S'imparteixen mòduls professionals repartits en dos cursos acadèmics.
 • La matrícula és completa de tots els mòduls del curs excepte els ja superats.
 • L'accés a la Formació en Centres de Treball (FCTs) es produeix quan s'han superat tots els mòduls professionals, o en el cas que quedi un pendent segons l'avaluació de l'equip docent.
 • Les FCTs tenen lloc en l'últim trimestre del segon curs, sempre que no es tracti de cicles formatius curts. En aquest cas tenen lloc en el segon trimestre del segon curs.
 • Les pràctiques tenen la durada següent:
  • Grau Bàsic: 320 hores
  • Grau Mitjà i Grau Superior: 400 hores

FP Dual

El model DUAL de Formació Professional s’aplica tant als cicles formatius de grau mitjà com de grau superior. Excepte en algunes excepcions com en els plans d’estudi que condueixen a doble titulació, es realitza el primer curs en el centre educatiu, i el segon curs complet en l’empresa. El programa formatiu s’acorda entre el centre educatiu i l’empresa. El centre educatiu imparteix els coneixements teoricopràctics imprescindibles i es coordina amb l’empresa per a completar la resta de la formació.

Els objectius són:

 • Adequar la Formació Professional a la realitat actual del mercat de treball.
 • Millorar la qualitat de la formació que reben els alumnes.
 • Incrementar la inserció laboral i l’ocupabilitat dels titulats

Particularitats

 • La formació es comparteix entre activitats docents que es desenvolupen en el centre educatiu i activitats formatives que es desenvolupen en l’entorn productiu. Alguns mòduls professionals s’impartiran íntegrament en el centre educatiu i uns altres s’impartiran de forma compartida entre el centre educatiu i l’empresa.
 • Durant l’estada en el centre educatiu, l’alumne complirà l’horari escolar, i durant el període de formació en l’empresa l’alumne romandrà a jornada completa d’acord amb l’horari establert per l’empresa.

Què significa per a les empreses:

 • Permet la captació de talent i l’adaptació a la cultura pròpia de l’empresa.
 • Afavoreix l’assimilació de noves competències que faran més productius als futurs professionals.
 • Promou la innovació, competitivitat i desenvolupament empresarial.
 • Forma part de la responsabilitat social corporativa i de la inversió en capital humà.

Què significa per a alumnes:

 • Aprendre fent.
 • Rebre una formació d’acord amb les necessitats de les empreses.
 • Millorar les seves capacitats i competències personals i professionals.
 • Percebre una beca formativa per part de l’empresa.
 • Alta en el Règim General de la Seguretat Social.
 • Noves i millors oportunitats d’ocupació.

FP a distància

La FP a distància és especialment adequada si per les teves circumstàncies no et pots permetre assistir diàriament a classes presencials. Has de tenir en compte el següent:

 • S'estudia mitjançant la tutorització en línia que es realitza a l’Aula Virtual d’FP a distància.
 • Les pràctiques (FCTs) són presencials d’igual forma que en el règim presencial.

Finalitat de la Formació Professional a distància:

 • Contribuir a millorar la qualificació professional de les persones adultes o permetre’ls l’adquisició de les competències requerides per a l’exercici d’altres professions.
 • Afavorir la compatibilitat de l’estudi i la formació amb l’activitat laboral o altres responsabilitats, així com amb aquelles situacions personals que dificultin l’estudi i la formació en règim d’ensenyament presencial.
 • Afavorir l’accés a la formació complementària que requereixin les persones que superin un procés d’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral, amb la finalitat que puguin obtenir un títol de Formació Professional o un certificat de professionalitat.
 • Estendre al màxim l’oferta de Formació Professional i facilitar l’accés a tots els ciutadans en condicions d’igualtat, mitjançant una organització flexible dels ensenyaments, una metodologia basada en l’autoaprenentatge i ‘'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

CICLES FORMATIUS EXISTENTS A EIVISSA I CENTRES QUE ELS IMPARTEIXEN

FAMÍLIA PROFESSIONAL TIPUS CICLE FORMATIU CENTRE
Administració i gestió GB Grau Bàsic Serveis administratius IES Quartó de Portmany
IES Xarc
GM Grau Mitjà Gestió administrativa IES Quartó de Portmany
IES Xarc
IES Sa Blanca Dona
GS Grau Superior Administració i finances IES Quartó de Portmany
IIES Sa Blanca Dona
Activitats físiques i esportives GM Grau Mitjà Guia en el medi natural i de temps lliure IES Algarb
IES Balàfia
GS Grau Superior Ensenyament i animació socioesportiva IES Algarb
Agrària GB Grau Bàsic Agrojardineria i composicions florals IES Algarb
GM Grau Mitjà Producció agroecològica CIFP Can Marines
GS Grau Superior Paisatgisme i medi rural CIFP Can Marines
Comerç i màrqueting GB Grau Bàsic Serveis comercials IES Sa Blanca Dona
GM Grau Mitjà Activitats comercials IES Sa Blanca Dona
GS Grau Superior Màrqueting i publicitat IES Sa Blanca Dona
Electricitat i electrònica GB Grau Bàsic Electricitat i electrònica IES Xarc
GM Grau Mitjà Instal·lacions elèctriques i automàtiques IES Isidor Macabich
IES Sa Serra
GM Grau Mitjà Instal·lacions de telecomunicacions IES Isidor Macabich  
Edificació i obra civil GM Grau Mitjà Obres d’interior, decoració i rehabilitació IES Isidor Macabich  
Hoteleria i turisme GB Grau Bàsic Cuina i restauració IES Isidor Macabich
IES Sa Serra
IES Balàfia
GM Grau Mitjà Cuina i gastronomia IES Isidor Macabich
IES Sa Serra  
GM Grau Mitjà Serveis en restauració IES Isidor Macabich
IES Balàfia
GS Grau Superior Agències de viatges i gestió d’esdeveniments IES Isidor Macabich
GS Grau Superior Guia, informació i assistències turísques IES Isidor Macabich
Informàtica i comunicacions GB Grau Bàsic Informàtica i comunicacions IES Sa Colomina
IES Santa Maria
IES Sant Agustí
GM Grau Mitjà Sistemes microinformàtics i xarxes IES Sa Colomina
IES Santa Maria
GS Grau Superior Administració de sistemes informàtics en xarxa IES Sa Colomina  
GS Grau Superior Desenvolupament d'aplicacions web IES Santa Maria
CE Curs Especialització Ciberseguretat en entorns de les tecnologies de la informació IES Sa Colomina  
Instal·lació i manteniment GM Grau Mitjà Instal·lacions de producció de calor IES Isidor Macabich
GM Grau Mitjà Instal·lacions frigorífiques i de climatització IES Isidor Macabich
Imatge personal GB Grau Bàsic Perruqueria i estètica IES Quartó de Portmany
GM Grau Mitjà Perruqueria i cosmètica capil·lar IES Algarb
Imatge i so GM Grau Mitjà Vídeo discjòquei i so IES Isidor Macabich  
Indústries alimentàries GM Grau Mitjà Forneria, rebosteria i confiteria IES Sa Serra  
Marítimopesquera GM Grau Mitjà Navegació i pesca litoral CIFP Can Marines
GS Grau Superior Transport marítim i pesca d’altura CIFP Can Marines
Sanitat GM Grau Mitjà Farmàcia i parafarmàcia IES Algarb
GM Grau Mitjà Cures auxiliars d’infermeria IES Algarb
GS Grau Superior Dietètica IES Algarb
Serveis socioculturals i a la comunitat GM Grau Mitjà Atenció a persones en situació de dependència IES Algarb
GS Grau Superior Educació infantil IES Quartó de Portmany
GS Grau Superior Animació sociocultural i turística IES Xarc
GS Grau Superior Integració social IES Algarb
Transport i manteniment de vehicles GB Grau Bàsic Manteniment de vehicles IES Isidor Macabich  
GM Grau Mitjà Electromecànica de vehicles automòbils IES Isidor Macabich
Escultura GM Grau Mitjà Forja artística Escola d’Art d’Eivissa
GS Grau Superior Ebenisteria artística Escola d’Art d’Eivissa
Comunicació gràfica i visual GM Grau Mitjà Assistència al producte gràfic imprès Escola d’Art d’Eivissa
Disseny d'interiors GS Grau Superior Moblament Escola d’Art d’Eivissa
Arts aplicades a la indumentària GS Grau Superior Modelisme d’indumentària Escola d’Art d’Eivissa

CICLES FORMATIUS EXISTENTS ONLINE

FAMÍLIA PROFESSIONAL TIPUS CICLE FORMATIU CENTRE
Sanitat GB Grau Mitjà Cures auxiliars en infermeria ADEMA
GB Grau Mitjà Farmàcia i parafarmàcia ADEMA
GS Grau Superior Pròtesi dental ADEMA
GS Grau Superior Dietètica ADEMA
GS Grau Superior Higiene bucodental ADEMA

TRANSPORT PÚBLIC

Com arribar al teu centre?