BATXILLERATS

El batxillerat et prepara per a estudis superiors com són els CFGS i els estudis universitaris. Hi ha quatre modalitats: Batxillerat general, Batxillerat d’arts, Batxillerat de ciències i tecnologia i Batxillerat d’humanitats i ciències socials.

Com s'hi accedeix?

 • Tenir el títol de graduat/ada de l’ESO.
 • Tenir el títol de tècnic/a d’un CFGM o tècnic/a superior d’un CFGS (pots demanar la convalidació de les matèries optatives i del Treball de recerca).

Quan dura?

 • 2 cursos acadèmics.
 • Es dona la possibilitat de realitzar-lo en tres cursos acadèmics.

Com puc cursar-los?

 • Batxillerat presencial.
 • Batxillerat nocturn.
 • Batxillerat a distància.
 • Batxillerat internacional.

Quina es la titulació?

 • Batxiller.

ITINERARIS DELS BATXILLERATS

Estructura i horari 1r de batxillerat LOMLOE

Matèries comunes Matèries específiques de modalitat Matèries optatives
Modalitat de ciències - Educació física (3)
- Filosofia (3)
- Llengua castellana i literatura I (3)
- Llengua catalana i literatura I (3)
- Llengua estrangera I (3)
- Treball de recerca del batxillerat I (2)
Triar-ne una entre:
- Religió I (1)
- Atenció educativa (1)
- Matemàtiques I (3)
Triar-ne dues entre:
-Biologia, geologia i ciències ambientals (3)
-Dibuix tècnic I (3)
-Física i química (3)
-Tecnologia i enginyeria I (3)
Triar-ne una entre:
- Qualsevol matèria de modalitat de primer curs (3)
- Història i cultura de les Illes Balears (3)
- Programació i tractament de dades I (3)
- Segona Llengua estrangera I (3)
Modalitat d’humanitats i Ciències socials -Llatí I o Matemàtiques aplicades a les ciències socials I (3)
-Triar-ne dues entre
- Economia (3)
- Grec I (3)
- Història del món contemporani (3)
- Llatí I (3)
- Literatura universal (3)
- Matemàtiques aplicades a les ciències socials I (3)
Modalitat d’arts Via d'Arts Plàstiques, Imatge i Disseny
- Dibuix artístic I (3)
- Triar-ne dues:
- Cultura audiovisual (3)
- Dibuix tècnic aplicat a les arts plàstiques i al disseny I (3)
- Projectes artístics (3)
- Volum (3)
Via de Música i Arts Escèniques
-Anàlisi Musical I o Arts Escèniques I (3)
- Triar-ne dues:
-Anàlisi musical I (3)
-Arts escèniques I (3)
-Cor i tècnica vocal I (3)
-Cultura audiovisual (3)
-Llenguatge i pràctica musical (3)
Modalitat general -Matemàtiques generals (3)
Triar una de les opcions:
1a opció: Economia, Emprenedoria i Activitat Empresarial (d’oferta obligada per al centre) i qualsevol matèria de modalitat de primer curs de qualsevol modalitat de batxillerat (3 + 3)
2a opció: dues matèries específiques de modalitat de primer curs de qualsevol modalitat de batxillerat (3+3)

+ tutoria(1) = 31 períodes lectius. Els centres, en l’exercici de la seva autonomia, poden establir en la seva concreció curricular itineraris en base a les seves necessitats i projectes pedagògics, d’acord amb la normativa vigent.

Estructura i horari 2n de batxillerat LOMLOE

Matèries comunes Matèries específiques de modalitat Matèries optatives
Modalitat de ciències - Història d'Espanya (3)
- Història de la Filosofia (3)
- Llengua castellana i literatura II (3)
- Llengua catalana i literatura II (3)
- Llengua estrangera II (3)
- Treball de recerca de batxillerat II
Triar-ne una entre:
- Religió II (1h)
- Atenció educativa (1)
-Matemàtiques II o Matemàtiques aplicades a les ciències socials II (4)
- Triar-ne dues entre:
-Biologia (4)
-Dibuix tècnic II (4)
-Física (4)
-Geologia i ciències ambientals (4)
-Química (4)
-Tecnologia i enginyeria II (4)
Triar-ne una entre:
- Qualsevol matèria de modalitat de segon curs (4)
- Ampliació de matemàtiques (4)
- Programació i tractament de dades II(4)
- Psicologia (4)
- Segona Llengua estrangera II (4)
Modalitat d’humanitats i Ciències socials -Llatí II o Matemàtiques aplicades a les ciències socials II (4)
-Triar-ne dues entre
- Empresa i disseny de models de negoci (4)
- Grec II(4)
- Geografia (4)
- Història de l’art (4)
- Llatí II (4)
- Matemàtiques aplicades a les ciències socials II (4)
Modalitat d’arts Via d'Arts Plàstiques, Imatge i Disseny
- Dibuix artístic II (4)
-Triar-ne dues entre
- Dibuix tècnic aplicat a les arts plàstiques i al disseny II (4)
- Disseny (4)
- Fonaments artístics (4)
- Tècniques d'expressió graficoplàstiques (4)
Via de Música i Arts Escèniques
-Anàlisi Musical II o Arts Escèniques II (4)
-Triar-ne dues entre
-Anàlisi musical II (4)
-Arts escèniques II (4)
-Cor i tècnica vocal II (4)
-Història de la música i de la dansa (4)
-Literatura dramàtica (4)
Modalitat general -Ciències generals (3)
Triar una de les opcions:
1a opció: Moviments culturals i artístics (d’oferta obligada per al centre) i qualsevol matèria de modalitat de segon curs de qualsevol modalitat de batxillerat (4 + 4)
2a opció: dues matèries específiques de modalitat de segon curs de qualsevol modalitat de batxillerat (4+4)

+ tutoria(1) = 33 períodes lectius. Els centres, en l’exercici de la seva autonomia, poden establir en la seva concreció curricular itineraris en base a les seves necessitats i projectes pedagògics, d’acord amb la normativa vigent.

Estructura i horari del batxillerat per blocs en tres anys acadèmics MODALITAT GENERAL

Bloc Matèries comunes Matèries específiques de modalitat Matèries optatives
Bloc I
(19 + tutoria = 20 períodes lectius)
- Llengua Castellana i Literatura I (3)
- Llengua Estrangera I (3)
- Educació Física (3)
- Religió I / Atenció Educativa (1)
-Matemàtiques generals (3)
Triar-ne una entre:
- Economia, Emprenedoria i Activitat Empresarial (3)
- una matèria específica de modalitat de primer curs de qualsevol modalitat de batxillerat (3)
Triar-ne una entre:
- Qualsevol matèria de modalitat de primer curs (3)
- Història i cultura de les Illes Balears (3)
- Programació i tractament de dades I (3)
- Segona Llengua estrangera I (3)
- Tècniques experimentals (3)
Bloc II
(22 + tutoria = 23 períodes lectius)
- Llengua Catalana i Literatura I (3)
- Filosofia (3)
- Treball de Recerca de Batxillerat I (2)
- Llengua Castellana i Literatura II (3)
- Llengua Estrangera II (3)
- Religió II / Atenció Educativa (1)
Triar-ne una entre:
- Economia, Emprenedoria i Activitat Empresarial (3)
- Una matèria específica de modalitat de primer curs de qualsevol modalitat de batxillerat (3)
Triar-ne una entre:
- Qualsevol matèria de modalitat de segon curs (4)
- Ampliació de matemàtiques (4)
- Programació i tractament de dades II (4)
- Psicologia (4)
- Segona Llengua estrangera II (4)
Bloc III
(21 + tutoria = 22 períodes lectius)
- Història d’Espanya (3)
- Història de la Filosofia (3)
- Llengua Catalana i Literatura II (3)
- Treball de Recerca de Batxillerat II
-Ciències generals (4)
Triar una de les opcions:
1a opció: Moviments culturals i artístics (d’oferta obligada per al centre) i qualsevol matèria de modalitat de segon curs de qualsevol modalitat de batxillerat (4 + 4)
2a opció: dues matèries específiques de modalitat de segon curs de qualsevol modalitat de batxillerat (4+4)
 

Els centres, en l’exercici de la seva autonomia, poden establir en la seva concreció curricular itineraris en base a les seves necessitats i projectes pedagògics, d’acord amb la normativa vigent.

Estructura i horari del batxillerat per blocs en tres anys acadèmics MODALITAT DE CIÈNCIES

Bloc Matèries comunes Matèries específiques de modalitat Matèries optatives
Bloc I
(19 + tutoria = 20 períodes lectius)
- Llengua Castellana i Literatura I (3)
- Llengua Estrangera I (3)
- Educació Física (3)
- Religió I / Atenció Educativa (1)
- Matemàtiques I (3)
Triar-ne una entre:
- Biologia, geologia i ciències ambientals (3)
- Dibuix tècnic I (3)
- Física i química (3)
- Tecnologia i enginyeria I (3)
Triar-ne una entre:
- Qualsevol matèria de modalitat de
primer curs (3)
- Història i cultura de les Illes Balears (3)
- Programació i tractament de dades I (3)
- Segona Llengua estrangera I (3)
- Tècniques experimentals (3)
Bloc II
(22 + tutoria = 23 períodes lectius)
- Llengua Catalana i Literatura I (3)
- Filosofia (3)
- Treball de Recerca de Batxillerat I (2)
- Llengua Castellana i Literatura II (3)
- Llengua Estrangera II (3)
- Religió II / Atenció Educativa (1)
Triar-ne una entre:
- Biologia, geologia i ciències ambientals (3)
- Dibuix tècnic I (3)
- Física i química (3)
- Tecnologia i enginyeria I (3)
Triar-ne una entre:
- Qualsevol matèria de modalitat de segon curs (4)
- Ampliació de matemàtiques (4)
- Programació i tractament de dades II (4)
- Psicologia (4)
- Segona Llengua estrangera II (4)
Bloc III
(21 + tutoria = 22 períodes lectius)
- Història d’Espanya (3)
- Història de la Filosofia (3)
- Llengua Catalana i Literatura II (3)
- Treball de Recerca de Batxillerat II
- Matemàtiques II o Matemàtiques aplicades a les ciències socials II (4)
Triar-ne dues entre:
- Biologia (4)
- Dibuix tècnic II (4)
- Física (4)
- Geologia i ciències ambientals (4)
- Química (4)
- Tecnologia i enginyeria II (4)
 

Els centres, en l’exercici de la seva autonomia, poden establir en la seva concreció curricular itineraris en base a les seves necessitats i projectes pedagògics, d’acord amb la normativa vigent.

Estructura i horari del batxillerat per blocs en tres anys acadèmics MODALITAT D’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

Bloc Matèries comunes Matèries específiques de modalitat Matèries optatives
Bloc I
(19 + tutoria = 20 períodes lectius)
- Llengua Castellana i Literatura I (3)
- Llengua Estrangera I (3)
- Educació Física (3)
- Religió I / Atenció Educativa (1)
-Llatí I o Matemàtiques aplicades a les ciències socials I (3)
Triar-ne una entre:
- Economia (3)
- Grec I (3)
- Història del món contemporani (3)
- Llatí I (3)
- Literatura universal (3)
- Matemàtiques aplicades a les ciències socials I (3)
Triar-ne una entre:
- Qualsevol matèria de modalitat de primer curs (3)
- Història i cultura de les Illes Balears (3)
- Programació i tractament de dades I (3)
- Segona Llengua estrangera I (3)
- Tècniques experimentals (3)
Bloc II
(22 + tutoria = 23 períodes lectius)
- Llengua Catalana i Literatura I (3)
- Filosofia (3)
- Treball de Recerca de Batxillerat I (2)
- Llengua Castellana i Literatura II (3)
- Llengua Estrangera II (3)
- Religió II / Atenció Educativa (1)
Triar-ne una entre:
- Economia (3)
- Grec I (3)
- Història del món contemporani (3)
- Llatí I (3)
- Literatura universal (3)
- Matemàtiques aplicades a les ciències socials I (3)
Triar-ne una entre:
- Qualsevol matèria de modalitat de segon curs (4)
- Ampliació de matemàtiques (4)
- Programació i tractament de dades II (4)
- Psicologia (4)
- Segona Llengua estrangera II (4)
Bloc III
(21 + tutoria = 22 períodes lectius)
- Història d’Espanya (3)
- Història de la Filosofia (3)
- Llengua Catalana i Literatura II (3)
- Treball de Recerca de Batxillerat II
-Llatí II o Matemàtiques aplicades a les ciències socials II (4)
Triar-ne dues entre:
- Empresa i disseny de models de negoci (4)
- Grec II(4)
- Geografia (4)
- Història de l’art (4)
- Llatí II (4)
- Matemàtiques aplicades a les ciències socials II (4)
 

Els centres, en l’exercici de la seva autonomia, poden establir en la seva concreció curricular itineraris en base a les seves necessitats i projectes pedagògics, d’acord amb la normativa vigent.

Estructura i horari del batxillerat per blocs en tres anys acadèmics MODALITAT D’ARTS. VIA DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

Bloc Matèries comunes Matèries específiques de modalitat Matèries optatives
Bloc I
(19 + tutoria = 20 períodes lectius)
- Llengua Castellana i Literatura I (3)
- Llengua Estrangera I (3)
- Educació Física (3)
- Religió I / Atenció Educativa (1)
- Anàlisi Musical I o Arts Escèniques I (3)
Triar-ne una entre:
- Anàlisi musical I (3)
- Arts escèniques I (3)
- Cor i tècnica vocal I (3)
- Cultura audiovisual (3)
- Llenguatge i pràctica musical (3)
Triar-ne una entre:
- Qualsevol matèria de modalitat de primer curs (3)
- Història i cultura de les Illes Balears (3)
- Programació i tractament de dades I (3)
- Segona Llengua estrangera I (3)
- Tècniques experimentals (3)
Bloc II
(22 + tutoria = 23 períodes lectius)
- Llengua Catalana i Literatura I (3)
- Filosofia (3)
- Treball de Recerca de Batxillerat I (2)
- Llengua Castellana i Literatura II (3)
- Llengua Estrangera II (3)
- Religió II / Atenció Educativa (1)
Triar-ne una entre:
- Anàlisi musical I (3)
- Arts escèniques I (3)
- Cor i tècnica vocal I (3)
- Cultura audiovisual (3)
- Llenguatge i pràctica musical (3)
Triar-ne una entre:
- Qualsevol matèria de modalitat de segon curs (4)
- Ampliació de matemàtiques (4)
- Programació i tractament de dades II(4)
- Psicologia (4)
- Segona Llengua estrangera II (4)
Bloc III
(21 + tutoria = 22 períodes lectius)
- Història d’Espanya (3)
- Història de la Filosofia (3)
- Llengua Catalana i Literatura II (3)
- Treball de Recerca de Batxillerat II
- Anàlisi Musical II o Arts Escèniques II (4)
Triar-ne dues entre:
- Anàlisi musical II (4)
- Arts escèniques II (4)
- Cor i tècnica vocal II (4)
- Història de la música i de la dansa (4)
- Literatura dramàtica (4)
 

Els centres, en l’exercici de la seva autonomia, poden establir en la seva concreció curricular itineraris en base a les seves necessitats i projectes pedagògics, d’acord amb la normativa vigent.

OFERTA EDUCATIVA A EIVISSA

CENTRE

MODALITAT BATXILLERAT

BCT

BHCS

BG

BAP

BAE

EIVISSA

IES Sa Colomina

 

 

 

 

 

IES Isidor Macabich

 

 

 

 

 

IES sa Blancadona

 

 

 

 

 

IES Santa Maria

 

 

 

 

 

CC Sa Real

 

 

 

 

 

CC Consolació

 

 

 

 

 

SANT ANTONI

IES Quartó Portmany

 

 

 

 

 

IES Sa Serra

 

 

 

 

 

SANT JOSEP

IES Algarb

 

 

 

 

 

IES Sant Agustí

 

 

 

 

 

Escola d’arts

 

 

 

 

 

SANTA EULALIA

IES Xarc

 

 

 

 

 

IES Quartó del Rei

 

 

 

 

 

SANT

JOAN

IES Balafia

 

 

 

 

 

I DESPRÈS, QUÈ?

 • A qualsevol estudi universitari de grau.
 • A un CFGS de formació professional específica i d’arts plàstiques i disseny (accés amb condicions).
 • A un CFGS d’ensenyament esportius (si s’acrediten els requisits d’accés).
 • Als ensenyaments artístics superiors (cal superar una prova d’accés).
 • Al món laboral.